Vilkår for bruk

Sist oppdatert: 27.04.2023

1. Vilkår for bruk av App

Disse vilkårene regulerer bruk av Elekt sin app (omtalt som «App»). Vi oppfordrer deg til å lese vilkårene og personvernerklæringen.

Vilkårene gjelder mellom Elekt AS, organisasjonsnummer 920 766 854, postadresse: Vestre Kanalkai 23B, 7010 Trondheim og den som bruker Elekt AS sin App nevnt ovenfor.

Alle referanser til «Elekt», «vi» og «oss» i det følgende refererer til Elekt AS.

Ved å akseptere vilkårene, bekrefter du at du er kjent med Elekt sin behandling av personopplysninger som beskrevet i personvernerklæringen. Du bekrefter også at du er kjent med at Elekt vil rette markedsføringshenvendelser til deg basert på din bruk av Appen som beskrevet i punktet «Elektronisk kommunikasjon og markedsføring».


1.1 Endring av avtalevilkårene

Disse vilkårene vil oppdateres ved behov og kan når som helst endres av Elekt. Ved endringer i vilkårene som påvirker deg som kunde i vesentlig grad, eller på en negativ måte vil vi alltid varsle deg med minimum 14 dagers varsel via Appen, e-post eller SMS. Dersom du ikke aksepterer endringene, kan du si opp avtalen med oss før endringen trer i kraft.


1.2 Generelt om App

Appen til Elekt består av tjenester og funksjonalitet som skal gi deg oversikt og kontroll over dine strømutgifter samt hjelpemidler til å redusere disse.


1.2.1 Elekt-appen

Elekt-appen er en app som gir deg tilgang til spotpriser, strømforbruk og strøm-/nettleiefakturaer. I tillegg kan man få et estimat på hva man vil få i strømstøtte. Visse deler av funksjonaliteten er avhengig av at du som kunde gir oss ditt samtykke. Appen er tilgjengelig via Google Play og App Store og er tilpasset iOS- og Android-telefoner.


1.2.2 Endring av innhold i app

Vår App er under utvikling og vi kan endre det digitale innholdet i Appen. Endringer i utforming av Appens utseende og brukergrensesnitt gjør vi uten varsel. Du vil også få løpende tilgang til eventuelle sikkerhetsoppdateringer. Slike endringer skjer uten kostnader for deg.

Dersom vi fjerner funksjonalitet, eller gjør endringer som påvirker deg som kunde negativt, vil vi varsle deg på en klar og tydelig måte, for eksempel gjennom varsling i Appen, på e-post eller SMS.

Dersom endringen påvirker innholdet i Appen på en negativ måte som ikke er uvesentlig, kan du heve
avtalen. Dette følger av digitalytelsesloven § 41 og innebærer at du ikke lenger vil være bundet av disse vilkårene.


1.2.3 Autentisering og beskyttelsestiltak

I Appen får du tilgang til personlig informasjon om ditt kundeforhold hos Elekt. Tilgang til informasjonen krever autentisering. Du må derfor legitimere deg med de autentiseringsløsningene Elekt til enhver tid tilbyr første gang du benytter Appen for å få tilgang til blant annet forbruksdata og faktura. Brukes ikke appen på 100 dager må du legitimere deg på nytt. Dette krever vi for å være sikre på at det er rett person som benytter Appen.

I vår App beskytter vi innholdet gjennom:

  • Innebygget sikkerhet i enheten
  • Kryptering av data under transport
  • Autentisering av bruker med Vipps Logg Inn


1.2.4 Deling av tilgang til andre personer

I Appen kan du dele og motta informasjon om andre personers strømforbruk. I din egen App/på din brukerprofil vil du ha tilgang til dine egne strømmålere (strømforbruk, status på strømleveranse, nettleie mv.). Tilsvarende vil du ha tilgang til slike opplysninger for personer som har gitt deg tilgang til sin informasjon. Det samme vil gjelde for andre personer som du har gitt tilgang til. Disse vil ha innsyn i opplysninger om dine strømmålere.

Du er selv ansvarlig for å fjerne tilgang til personer som du ikke ønsker å dele informasjonen nevnt over med.


1.3 Angrerett ved bestilling

Ved bestilling av tilgang til vår App får du tilgang til det digitale innholdet i Appen umiddelbart. Før du får tilgang vil vi kreve samtykke fra deg, hvor du også erkjenner at angreretten dermed er bortfalt.

Dette innebærer at du ikke har normal angrerett, som vanligvis er på 14 dagers regnet fra dagen etter bestilling. Hvilken angrerett du normalt har, kan du finne mer informasjon om i skjema for opplysning om angrerett.

At du ikke har angrerett for vår App følger av angrerettloven § 22 bokstav n) hvor det står at angrerett ikke gjelder for levering av digitalt innhold, når leveringen er begynt med ditt forhånssamtykke og du har erkjent at angreretten har gått tapt.

Når du får tilgang til vår App har du samtykket til at du får tilgang til digitalt innhold umiddelbart og dermed bedt oss uttrykkelig om oppstart av leveransen før utløpet av angrefristen. Du må derfor også betale for tjenesten fra den dagen du får tilgang til Appen.


1.4 Pris og betalingsbestemmelser

Prisene for Appen fremgår av ordrebekreftelsen du har fått tilsendt i forbindelse med at du bestilte tilgang til Appen. Ordrebekreftelsen inneholder den samlede prisen for Appen inkludert merverdiavgift og andre avgifter. Kostnadene for Appen løper fra og med tidspunktet du fikk tilgang til innholdet i Appen. 

Dersom du har fått mulighet til å benytte deg av Appen i en gratis prøveperiode med tilgang til vårt eksklusive innhold, vil tilgangen være gratis i denne prøveperioden. Etter at prøveperioden er over, vil du automatisk bli oppgradert til en løpende betalt plan på månedlig eller årlig basis. Alle våre abonnementer er fleksible, noe som betyr at du kan starte og avslutte abonnementene dine når du vil.

Appen betales gjennom såkalt «in-app purchase» via Google Play eller App Store etter at du har lastet ned appen. Du vil da bli belastet for ditt betalte abonnement via din valgte betalingsform i Google Play eller App Store forskuddsvis for valgte periode.

Dersom du ikke har betalt i henhold til avtalt pris og forfallsdato for Appen, forbeholder vi oss retten til å sperre tilgangen frem til betaling er mottatt. Dette gjelder likevel ikke dersom annet følger av ufravikelig lovgivning.

Ved forsinket betaling forbeholder vi oss retten til å kreve forsinkelsesrenter i henhold til forsinkelsesrenteloven, ved purring vil det påløpe purregebyr.


1.5 Varighet og oppsigelse

Når du abonnerer på vår App, er abonnementet løpende. Du vil ha tilgang til eksklusivt innhold så lenge du har et aktivt abonnement. Du kan si opp abonnementet når som helst og gå tilbake til gratisversjonen med begrenset funksjonalitet.

Betalinger som behandles gjennom appbutikken (enten Apple App Store eller Google Play Store), må kanselleres på telefonen din.

Når du har kansellert abonnementet ditt, vil abonnementet ditt være aktivt for resten av perioden du har betalt for. Fornyelse av abonnementet vil avsluttes.1.6 Immaterielle rettigheter

Vi eier alle rettighetene til Appen. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, konseptet, designet, varemerkene, know-how, forretningshemmeligheter, opphavsrett og øvrige immaterielle rettigheter.


1.7 Bruksrett og lovlig bruk

Når du benytter Elekt sin App får du en ikke-eksklusiv bruksrett til Appen, begrenset til de funksjonene som er gjort tilgjengelige for brukere til enhver tid. Bruksretten gir ikke rett til å modifisere, reprodusere, kopierer eller etterligne programvaren eller øvrige deler av tjenesten.

Det er kun tillatt å benytte Appen for de formålene som er beskrevet i disse vilkårene. Det er ikke tillatt å utnytte Appen kommersielt uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra oss. Det er ikke lov å benytte Appen på en måte som kan være skadelig for oss eller andre brukere.


1.8 Elektronisk kommunikasjon og markedsføring

Ved aksept av disse vilkårene godkjenner du at vi kan kommunisere med deg vedrørende bruk av Appen elektronisk, det være seg via varslinger i app, epost eller SMS, så lenge vi har et aktivt kundeforhold.

Elekt ønsker å tilpasse relevant markedsføring til deg basert på din bruk av vår App og opplysningene vi besitter om deg. Markedsføringen rettes til deg via vår App, i sosiale medier eller gjennom annonsering på nett. Du vil kunne motta slik markedsføring når du benytter Appen. Markedsføringen vil gjelde for eksempel ny funksjonalitet, funksjonalitet vi anbefaler for deg, tilbud fra våre partnere, våre andre tjenester eller lignende. For at vi skal bedrive markedsrettet kommunikasjon via e-post eller via andre kanaler der vi benytter personlig identifiserbar informasjon om deg vil vi innhente et særskilt samtykke til dette.1.9 Partenes ansvar og plikter

Elekt påtar seg ansvar for å levere Appen som beskrevet i disse vilkårene, og i tråd med eventuell ufravikelig lovgivning. Det tas likevel ikke ansvar for forhold utenfor vår kontroll slik som forhold som skyldes våre underleverandører eller force majeure. Force majeure kan være, men er ikke begrenset til krigsutbrudd, terror, streiker, lockout og naturkatastrofer.

Du har selv ansvar for å holde dine personopplysninger oppdaterte. Du har også ansvar for at adressen du oppgir eller tilknytter kontoen din tilhører deg selv, eller at du har myndighet/tillatelse til å få innsikt i slike opplysninger om andre. Det er også ditt ansvar å kun gi App-tilgang til personer du ønsker at skal ha innsikt i detaljer om dine strømmålere osv.

Du oppfordres til å oppbevare innloggingsdetaljer på en trygg måte og ikke dele opplysninger med uvedkommende.


1.10 Feil og mangler

Hvis det foreligger en mangel ved vår App, og dette ikke skyldes forhold på din side (for eksempel manglende nettverkstilgang) vil du ha rett til å holde tilbake et beløp som står i forhold til mangelen. I tillegg kan du be oss om å rette forholdet eller be om prisavslag. I enkelte tilfeller vil du også ha rett til å heve avtalen eller kreve erstatning.

Ved reklamasjon eller klage vil vi vurdere klagen og behandle den i tråd med reglene i digitalytelsesloven.1.11 Fremgangsmåte for reklamasjoner og klage

Dersom du ønsker å klage eller reklamere på en av våre tjenester, kan du ta kontakt med oss på hei@elekt.no. Vi vil orientere deg om videre håndtering av klagen.

Vi ønsker å løse konflikter i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23400600 eller www.forbrukertilsynet.no.

Du har også rett til å klage på tjenestene ved å bruke «European Online Dispute Resolution Platform». Mer informasjon finnes her: https://www.forbrukereuropa.no/. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.1.12 Erstatning og erstatningsbegrensning

Dersom du har betalt for Appen, kan du kreve erstatning som følge av at vi misligholder våre forpliktelser etter disse vilkårene (kontraktsbrudd), eller som følge av at Appen har en mangel og dette ikke skyldes deg, eller forhold på din side. Før du kan kreve erstatning, vil vi som regel ha rett til å tilby retting av mangelen.

Tilsvarende kan vi kreve erstatning fra deg, dersom du har påført oss tap gjennom å bryte disse vilkårene.

Erstatningen kan kreves i tråd med digitalytelsesloven § 48. Dette innebærer blant annet at det kun kan kreves erstatning for tap som med rimelighet kunne ha vært forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet.

Så langt det er rimelig skal Elekt sitt samlede erstatningsansvar i avtaleperioden uansett begrenses til vederlaget du har betalt oss for tilgang til den aktuelle tjenesten i løpet av en 6 måneders periode.1.13 Brudd på vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å kreve erstattet økonomisk tap som følge av ditt brudd på disse vilkårene eller annen ulovlig bruk av vår App i tråd med punkt 1.12.

Ved brudd på vilkårene kan vi også stenge din tilgang til Appen, midlertidig eller permanent.1.14 Overdragelse og personlig abonnement

Rettighetene og pliktene som følger av disse vilkårene kan overføres fra Elekt til et annet selskap, for eksempel i forbindelse med et oppkjøp, omorganisering, fusjon eller fisjon. Du kan ikke overføre dine rettigheter eller plikter til andre uten skriftlig godkjenning fra oss. Abonnementer på vår App er personlig og kan ikke stoppes midlertidig eller overflyttes til annen person i avtalt abonnementsperiode.1.15 Lovvalg og verneting

Disse vilkårene reguleres av norsk rett. Eventuelle konflikter skal først søkes løst gjennom forhandlinger. Om partene ikke oppnår enighet om en løsning gjennom forhandlinger, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler med Trøndelag tingrett som avtalt verneting. Dersom du er en forbruker kan du imidlertid velge ditt hjemting som verneting.


Vilkår for brug


Sist oppdatert: 27.04.2023


1. Vilkår for brug

Disse vilkår regulerer anvendelsen af Elekt-appen (benævnt "Appen") (benævnt ”Vilkårene”).

Vi opfordrer dig til at læse Vilkårene og privatlivspolitikken, der kan findes på vores hjemmeside.

Vilkårene gælder mellem Elekt AS, organisationsnummer 920 766 854, postadresse: Vestre Kanalkai 23B, 7010 Trondheim og dig som bruger af Appen.

Alle henvisninger til "Elekt", "vi" og "os" i det følgende henviser til Elekt AS.

Ved at acceptere Vilkårene bekræfter du, at du er bekendt med Elekts behandling af personoplysninger som beskrevet i privatlivspolitikken.


2. Ændringer af vilkår og betingelser

Vilkårene vil blive opdateret efter behov og kan til enhver tid ændres af Elekt. Ved ændringer af Vilkårene, der påvirker dig som kunde i væsentligt omfang, eller i negativ retning, vil du modtage besked med minimum 14 dages varsel via Appen, e-mail eller SMS.

Hvis ikke du ønsker at acceptere ændringerne, kan du opsige aftalen med os, inden ændringen træder i kraft.


3. Generel information om Appen

Appen består af tjenester og funktioner, der giver dig overblik over og styr på dine el-udgifter samt værktøjer til at reducere disse.

3.1. Appen

Appen giver dig adgang til spotpriser, oversigt over elforbrug og el/netto lejefakturaer. Derudover kan du få et overslag over, hvad du kan få i elstøtte.

Visse dele af funktionaliteten afhænger af, at du som kunde giver os dit samtykke. Appen er tilgængelig via Google Play og App Store og er tilpasset iOS- og Android-telefoner.

3.2. Ændring af indhold i Appen

Appen er stadig under udvikling, og vi kan ændre det digitale indhold i Appen til enhver tid uden dit samtykke.

Vi foretager ændringer i designet af Appens udseende og brugergrænseflade uden varsel. Du vil også have løbende adgang til eventuelle sikkerhedsopdateringer. Sådanne ændringer sker uden omkostninger for dig.

Hvis vi fjerner en funktion, eller foretager ændringer, der påvirker dig som kunde negativt, giver vi dig besked på en klar og utvetydig måde via en notifikation i Appen, på e-mail eller SMS. Hvis ændringen påvirker indholdet af Appen på en negativ måde, som ikke er ubetydelig, kan du opsige aftalen inden for 30 dage efter at have modtaget besked om ændringen, jf. Købelovens § 77b.

3.3. Autentificering og beskyttelsesforanstaltninger

I Appen får du adgang til personlige oplysninger om dit kundeforhold med Elekt.

Adgang til oplysningerne kræver godkendelse fra dig. Du skal derfor autentificere dig med de autentificeringsløsninger Elekt tilbyder til enhver tid. Dette skal ske første gang du bruger Appen, hvorefter du får adgang til blandt andet dine forbrugsdata og fakturaer.

Hvis Appen ikke har været anvendt i 100 dage, skal du registrere dig igen, for at sikre, at den rigtige person bruger Appen.

Appen beskytter indholdet gennem:

  • Indbygget sikkerhed via krypteringpå brugerens enheder [
  • Kryptering af data der overføres mellem Elekt og brugeren [
  • Autentificering af brugeren gennem login via Apple-ID eller Google.


3.4. Deling af adgang til andre personer

På din egen brugerprofil på Appen får du adgang til oplysninger om dine egne elmålere, herunder strømforbrug, status for strømlevering, netleje mv.

I Appen kan du desuden dele og modtage information om andres el-forbrug, såfremt denne har givet dig adgang til deres oplysninger.

Det samme vil gælde for personer du har givet adgang. Du er selv ansvarlig for at fjerne adgangen for personer, som du ikke ønsker at dele ovennævnte oplysninger med.


4. Fortrydelsesret ved bestilling

Når du bestiller adgang til vores App, får du adgang til det digitale indhold i Appen med det samme.

Inden du får adgang til Appen, kræves dit samtykke til Vilkårene samt privatlivspolitikken, hvor du samtidig anerkender, at fortrydelsesretten til brugen af Appen dermed bortfalder. Dette følger af Lov om Forbrugeraftaler § 18, stk. 2, nr. 13, at fortrydelsesretten ikke er gældende efter leveringen af det digitale indhold og brugen er påbegyndt med din accept af, at fortrydelsesretten er bortfaldet, når der er tale om levering af digitalt indhold.

Det betyder, at du ikke har 14 dages fortrydelsesret beregnet fra dagen efter bestilling. Du kan finde mere information herom i Forbrugeraftaleloven (retsinformation.dk).

Når du får adgang til Appen, har du accepteret, at du får adgang til digitalt indhold med det samme og har således udtrykkeligt bedt os om at påbegynde leveringen af det digitale indhold inden udløbet af fortrydelsesfristen. Du skal derfor betale for tjenesten fra den dag, du får adgang til Appen.


5. Pris- og betalingsregler

Priserne for Appen fremgår af den ordrebekræftelse, du har fået tilsendt i forbindelse med bestilling af adgang til Appen. Ordrebekræftelsen indeholder den samlede pris for Appen inklusive moms og andre gebyrer samt løbetid. Omkostningerne til Appen løber fra det tidspunkt, hvor du får adgang til indholdet af Appen.

Hvis du har fået mulighed for at bruge Appen i en gratis prøveperiode med adgang til vores eksklusive indhold, vil adgangen være gratis i denne prøveperiode. Når prøveperioden slutter, vil du automatisk blive opgraderet til en løbende betalt plan på måneds- eller årsbasis. Alle vores abonnementer er fleksible, hvilket betyder, at du kan starte og afslutte dine abonnementer, når du vil.

Appen betales via såkaldt "in-app-køb" via Google Play eller App Store, efter du har downloadet Appen. Du vil blive debiteret for dit betalte abonnement via din valgte betalingsmetode i Google Play eller App Store på forhånd for den valgte periode. Hvis du ikke har betalt i henhold til den aftalte pris og forfaldsdato, forbeholder vi os retten til at spærre for adgangen indtil betaling er modtaget. Dette gælder dog ikke, hvis andet følger af ufravigelig lovgivning.

Ved forsinket betaling forbeholder vi os ret til at kræve morarenter iht. Renteloven. Ved fremsendelse af rykkerbrev for betaling af dit abonnement opkræves et rykkergebyr.


6. Varighed og opsigelse

Der er tale om et løbende abonnement på vores App. Du vil have adgang til eksklusivt indhold, så længe du har et aktivt abonnement.

Du kan til enhver tid opsige dit abonnement og vende tilbage til vores gratis version med et begrænset antal funktioner.

Betalinger, der behandles gennem enten Apple App Store eller Google Play Store, skal annulleres på din telefon. Når du har opsagt dit abonnement, vil dit abonnement være aktivt i resten af den periode du har betalt for.


7. Immaterielle rettigheder

Vi ejer alle rettigheder til Appen. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, konceptet, designet, koder, varemærker, knowhow, forretningshemmeligheder, ophavsret og andre immaterielle rettigheder.

Du accepterer, at du ikke må anvende sådanne immaterielle rettigheder eller andet materiale på nogen måde uden vores forudgående skriftlige samtykke.


8. Brugsret og lovlig brug

Når du bruger Appen, får du en ikke-eksklusiv ret til at bruge Appen, begrænset til de funktioner, der til enhver tid er tilgængelige for dig.

Brugsretten giver ikke ret til at ændre, reproducere, kopiere eller efterligne softwaren eller andre dele af tjenesten.

Det er kun tilladt at bruge Appen til de formål, der er beskrevet i disse Vilkår. Det er ikke tilladt at udnytte Appen kommercielt uden forudgående skriftlig tilladelse fra os.

Det er ikke tilladt at bruge Appen på en måde, der kan være skadelig for os eller andre brugere.

Enhver brug af Appen sker i øvrigt på eget ansvar, og Elekt er ikke ansvarlig for nogen brug af de oplysninger eller data, som fremkommer som følge af brug af Appen.


9. Elektronisk kommunikation og markedsføring

Ved at acceptere disse Vilkår accepterer du, at vi må kommunikere med dig elektronisk vedrørende brugen af Appen, via notifikationer i Appen, e-mail eller SMS, så længe der består et aktivt kundeforhold.

Elekt ønsker at tilpasse relevant markedsføring til dig baseret på din brug af vores App og de oplysninger, vi har om dig. Markedsføringen er rettet mod dig via vores App, sociale medier eller gennem online annoncering. Du vil kunne modtage sådan markedsføring, når du bruger Appen.

Markedsføringen vil for eksempel gælde for ny funktionalitet, funktionalitet vi anbefaler til dig, tilbud fra vores samarbejdspartnere, vores øvrige tjenester eller lignende. Vi anvender ikke oplysningerne til brug for direkte elektronisk markedsføring, herunder via e-mail, SMS, chatbeskeder, notifikationer på sociale medier samt push-beskeder fra mobilapps.

For at vi kan gennemføre elektronisk markedsføringsorienteret kommunikation via e-mail eller andre kanaler, hvor vi anvender personhenførbare oplysninger om dig, er vi forpligtet til at indhente et særskilt samtykke hertil.


10. Parternes ansvar og pligter

Elekt påtager sig ansvaret for at levere Appen som beskrevet i disse Vilkår i overensstemmelse med ufravigelig lovgivning.

Der tages dog intet ansvar for forhold uden for vores kontrol, såsom forhold forårsaget af vores underleverandører eller force majeure. Force majeure kan være, men er ikke begrænset til, krigsudbrud, terror, strejker, lockout og naturkatastrofer.

Du er selv ansvarlig for at holde dine personlige data opdateret. Du er også ansvarlig for, at den adresse du indtaster eller tilknytter din konto, tilhører dig, eller at du har bemyndigelse/tilladelse til at få indsigt i sådanne oplysninger om andre. Det er også dit ansvar kun at give App-adgang til personer, du ønsker, skal have indsigt i detaljer om dine elmålere osv.

Du opfordres til at opbevare login-oplysninger på en sikker måde og ikke dele oplysninger med uvedkommende.


11. Fejl og mangler

Hvis der er en mangel i Appen, der ikke skyldes forhold på din side (f.eks. manglende netværksadgang), har du ret til at tilbageholde et beløb svarende til manglens værdi. Derudover kan du bede os om at rette op på situationen eller bede om prisafslag. I nogle tilfælde vil du også have ret til at fortryde aftalen eller kræve erstatning.

I tilfælde af et krav eller reklamation vil vi vurdere reklamationen og behandle den i overensstemmelse med reglerne i Købeloven.


12. Procedure for klage og reklamation

Hvis du ønsker at reklamere eller klage over en af vores ydelser, kan du kontakte os på hei@elekt.no, hvorefter du modtager yderligere information om den videre behandling af klagen.

Vi ønsker at løse konflikter i mindelighed. Hvis dette ikke lykkes, kan du kontakte Mæglingsteamet for Forbrugerklager og Forbrugerklagenævnet. Mæglingsteamet er tilgængeligt på telefon +45 72 40 56 00 eller www.naevneneshus.dk.

Du har også ret til at klage over tjenesterne ved hjælp af "European Online Dispute Resolution Platform". Mere information kan findes her: https://www.forbrigereuropa.dk/. Klagen indgives her: http://ec.europa.eu/odr.


13. Erstatning og begrænsning af erstatning

Hvis du har betalt for Appen, kan du kræve erstatning som følge af, at vi har misligholdt vores forpligtelser i henhold til disse Vilkår (kontraktbrud), eller som følge af at Appen har en defekt, og dette ikke skyldes dig eller omstændigheder fra din side. Inden du kan kræve erstatning, har vi ret til at forsøge at udbedre manglen.

Tilsvarende kan vi kræve erstatning af dig, hvis du har påført os tab ved at bryde disse Vilkår i overensstemmelse med dansk ret Det betyder blandt andet, at der kun kan kræves erstatning for tab, der med rimelighed kunne have været forudset som en mulig følge af kontraktbruddet.

Elekts samlede erstatningsansvar i kontraktperioden er under alle omstændigheder begrænset til det vederlag, du har betalt os for adgang til den pågældende ydelse i løbet af en 6-måneders periode.


14. Brud på vilkårene

Vi forbeholder os retten til at kræve erstatning for økonomisk tab som følge af dit brud på disse Vilkår eller anden ulovlig brug af vores App. I tilfælde af brud på eller mistanke om brud på vilkårene har vi ret til at lukke din adgang til Appen enten midlertidigt eller permanent.


15. Overdragelse og personlig tegning

De rettigheder og forpligtelser, der følger af disse Vilkår, kan overdrages fra Elekt til et andet selskab, for eksempel i forbindelse med et opkøb, omstrukturering, fusion eller fission uden dit samtykke.

Du må ikke overføre dine rettigheder eller forpligtelser til andre uden vores forudgående skriftlige godkendelse. Abonnementer på Appen er personlige og kan ikke stoppes midlertidigt eller overføres til en anden person i den aftalte abonnementsperiode.


16. Valg af lov og værneting

Disse vilkår og betingelser er underlagt norsk lov. Hvis du er forbruger, er disse vilkår og betingelser underlagt den lov, som er gældende hvor du har bopæl.

Eventuelle konflikter skal først løses gennem forhandlinger. Hvis parterne ikke når til enighed om en løsning ved forhandling, afgøres tvisten ved de ordinære domstole med Trøndelags Byret som aftalt værneting. Hvis du er forbruger, kan du dog vælge din bopæl som mødested.